Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodičov a priateľov
 
 
 
 
 
 
Viera a Svetlo sa zakladá na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela. (Charta II, 1)

Novinky

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022
(Slovensko, 4.1.2022)

Milí Vierosvetláci,prajeme vám aj vašim rodinám požehnaný celý NOVÝ ROK 2022! Prajeme vám veľa zdravia, dôvery a nádeje. Máme vás veľmi radi, sme za každého z vás vďační a tešíme sa na každý spoločný čas strávený s vami. ,,Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!” (Nm6, 22-27) Krásne, usmiate dni - Jana a br. Marek
 

Adventné povzbudenie 2021
(Slovensko, 8.12.2021)

Drahí naši Vierosvetláci! Radi by sme vás s Jankou čo najsrdečnejšie pozdravili v tomto čase adventného obdobia. V našich spoločenstvách, ale aj osobne, režívame náročnejšie obdobie spôsobené pandémiou. No predsa len si chceme pripomenúť, že advent zostáva vždy ,,časom milosti” a duchovnej prípravy na sviatky narodenia našeho Pána Ježiša. Keď hľadíme na logo Viery a svetla, vidíme ,,predierajúce sa slnko”. Tak isto chce náš Spasiteľ priniesť ,,svetlo” do každého ľudského srdca. On sám je jedinečným svetlom, ktoré prišlo na tento svet. Túži osvecovať našu cestičku života do domu spoločného Nebeského Otca. Drahá naša vierosvetlácka rodinka! Spolu kráčajme každý deň hľadiac na Pána. On nám vždy dáva dar pokoja a nádeje, ktoré nás uisťujú o správnom smerovaní života. Každému osobne, ale aj našim spoločenstvám vyprosujeme Božie požehnanie a naďalej stálu opateru Panny Márie-Matky nádeje. Nezabúdajme, že ,,mraky sa rozchádzajú a spomedzi nich vyžaruje lúče Božej milosti pravé Slnko spravodlivosti a pokoja.” Týmto životodarným a utešujúcim lúčom, otvárajme každý deň nanovo naše malé srdcia. V láske sú s vami spojení br. Marek a Janka.
 

Audiencia u pápeža Františka k 50. výročiu vzniku VaS
(Slovensko, 20.10.2021)

„Práve tie najkrehkejšie osoby sa stávajú zdrojom zmierenia, pretože nás všetkých zvolávajú na cestu obrátenia.“ 2. októbra prijal pápež František vo Vatikáne delegáciu asi 50 ľudí z Viera a Svetlo. Tohto stretnutia sa zúčastnili rodičia, priatelia a ľudia s postihnutím z talianskych komunít a Medzinárodnej rady viery a svetla. Pápeža Františka privítali komunitnou piesňou: „To si ty, to som ja, to sme my, to je pápež, kto buduje komunitu...!“ Pápež František s veľkým úsmevom privítal dvoch ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa ponáhľali s ním tancovať a objať ho. Pápež potom pozdravil našu spoluzakladateľku Marie-Hélène Mathieu, ktorá vo veku 92 rokov neváhala a pripojila sa k delegácii. Petrov nástupca pri stretnutí vyslovil aj nasledujúce povzbudenie: „Povzbudzujem vás, aby ste so silou Ducha Svätého pokračovali vo svojej pohostinnej prítomnosti; nech sú vaše komunity vždy miestom stretnutia, ľudskej podpory a oslavy pre všetkých, ktorí sa ešte cítia byť odstrčení na okraj a opustení. Pre rodiny, ktoré prežívajú narodenie dieťaťa s postihnutím, buďte znamením nádeje, aby sa nikto neuzatváral do seba, do smútku a do zúfalstva.“ Pápež napokon členom hnutia Viera a Svetlo zaželal, aby ich „vždy sprevádzalo slnko viery a nádeje, ktoré sa prediera spoza mračien našich strachov a neistôt“. Poprosil ich aj o modlitbu za seba.
 

Aleluja!!!
(Slovensko, 4.4.2021)

Milí Vierosvetláci a priatelia, ALELUJAAAA! Stalo sa to ... Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna .... a ON? ON, nás vykúpil, zachránil, potešil, obetoval sa, ON nás veľmi miluje... Prajeme vám krásne dni, nikdy nezabúdajte na to čo sa dnes stalo, nezabúdajte na Jeho lásku.... Ďakujme za jeho nekonečný Dar Vykúpenia +! br. Marek a Janka
 

Sv. omša TV Lux
(Slovensko, 2.4.2021)

Milí vierosvetláci a priatelia, srdečne vás pozývame k sledovaniu sv. omši na TV Lux 5.4. 2021, na Veľkonočný pondelok, o 18:30. Táto svätá omša bude pre nás ďakovná za 50 rokov Viery a Svetla vo svete.