ࡱ> 5@ :1bjbj227bXXvx&@D~D~D~8|~@t(("JJJ%%%7999999$RZV]%%%%%]JJ.%dJJ7 %73r߰TsJ 4lD~(37D0tA2dsTjs%%%%%%%]]@@wD~ @@D~Jean Vanier SPOLO NE NA CESTE Vzia ekumenizmu LARCHE LA FERME B.P. 35 60350 Trosly-Breuil 1999 vod Tento text, ktorho podkladom bol prhovor na Medzinrodnom stretnut hnutia Viera asvetlo vjli 1998, je ovocm naaej sksenosti vArche avhnut Viera asvetlo. Naaa cesta vekumenizme sa za ala ako odpove na potreby mu~ov a~ien spostihnutm, ktor vstpili do naaich komunt a ktor mali rzne vierovyznania aboli zakotven v rznych kreseanskch tradcich. Vyzvali ns h>adae pre nich cesty, aby boli plne integrovan do spolo enstva ~ivota azroveH sa prehlbovali vo svojej vlastnej tradcii; h>adae tie~ cesty ako vprpade potreby spolo ne oslavovae ako jedna rodina. Na tejto ceste sme asto narazili na svoje hranice arobili chyby, ale tie~ sme objavili radose zo spolo nho kr ania ako ptnici do krajiny jednoty. Bola to moja sestra Threse, zakladate>ka Archy vo Ve>kej Britnii, ktor mHa ainch vArche viedla khlbaiemu porozumeniu ekumenickej cesty. Osobne som jej za to ve>mi pova n. Moja sksenose sa tie~ rozarila prostrednctvom mnohch stretnut aosobnch priate>stiev smu~mi a~enami vrozli nch cirkvch. Viedli ma kobjaveniu, ako Duch Svt psob vsrdciach mnohch mu~ov a~ien na celom svete. Ka~dmu znich som hlboko va n . Luka nm hovor, ako sa Je~ia zadivil nad vierou rmskeho stotnka, ktor Je~iaovi povedal, ~e nemus prse uzdravie jeho sluhu, ale iba povedae slovo ajeho sluha bude uzdraven: Hovorm vm, tak vieru som nenaaiel ani vIzraeli (Lk 7) Zadivil sa nad vierou tohto mu~a anad psobenm svojho Otca vHom. Bolo to akoby Je~ia objavil nie o nov oposlan, ktor mu zveril jeho Otec, abol tm zasiahnut. Aj ja som sa zadivil nad vierou vJe~iaa, lskou kJe~iaovi avernoseou vo i Duchu Svtmu umu~ov a~ien zcirkv, ktor boli in ako t moja. Za iatkom sedemdesiatych rokov som viedol ekumenick duchovn cvi enia vBelfaste. Bolo tam okolo aesedesiat >ud: tridsae zmetodistickej apresbyterinskej cirkvi, tridsae zkatolckej cirkvi. V aina zprtomnch sa nikdy vskuto nosti nestretla sniekm z inej cirkvi. Posledn deH som ka~dho znich po~iadal, aby povedal nieko>ko slov otom o pre~val po as tch dvoch dn, o sme boli spolu. Presbyterinska diakonka povedala: V era ve er som sa rozprvala skatolckou mnakou. Bola som prekvapen, ke som zistila, ~e miluje Je~iaa . Adodala: Myslm, ~e miluje Je~iaa viac ako ja. Zdala sa bye tak naplnen Duchom Svtm, ~e som bol hlboko pohnut jej pokorou. Bola to pre mHa chv>a zzraku. Zd sa, ~e chvle zzraku posvaj veci vns. Naae srdcia sa rozairuj. Za name vidiee, ako Boh psob v>uoch mimo naaej vlastnej Cirkvi; ako ich Boh miluje aje vnich prtomn. Takto chvle mi pomohli objavie aznovu objavovae nov lsku ahlbok ctu vo i >uom zrznych cirkv. Oslobodili ma od trochu obmedzenej predstavy, ~e moja cirkev je t jedin aostatn cirkvi s menej hodnotn , kobjaveniu psobenia Ducha Svtho vinch cirkvch. Prostrednctvom tchto stretnut som si viac uvedomil, ~e >udia, ako tto diakonka a lenovia jej cirkvi, s zdrojom milosti, kanlom Ducha Svtho, pre mHa apre mnohch inch. Takto stretnutia vyvolali vo mne t~bu usilovae sa o jednotu medzi vaetkmi kreseanmi, zamierie na hlbinu, avaak pomohli mi tie~ uvedomie si jednotu, ktor u~ medzi nami existuje aktor sme povolan spoznvae, prehlbovae aoslavovae na slvu Boha. Takto momenty zahrHuj stretnutie sUdc, kde sa navzjom stretvame ako osoby, astvame sa zranite>nmi, bezbrannmi, jeden vo i druhmu. Je to chv>a spolo enstva vDuchu Svtom, ke sa navzjom primne po vame, ~asneme nad Bo~m psobenm jeden v druhom aakujeme Bohu jeden za druhho a za poklad naaej vlastnej cirkvi. Schopnose ~asne nad inmi, ktor patria do rznych cirkv, priala vmojom ~ivote dose neskoro. Ke som odiaiel zvojenskho nmornctva, atudoval som teolgiu afilozofiu. Patril som do rmskokatolckej komunity zalo~enej otcom Thomasom Philippom. U il som sa oodlianostiach medzi rmskokatolckou aprotestantskou teolgiou. Patrie do cirkvi je dle~it. Viera sa dva arozvja prostrednctvom naaej prsluanosti do rodiny, komunity, cirkvi. Vcirkvi sme pokrsten aza name poznvae, milovae anasledovae Je~iaa. Tu sa u me modlie aspolo ne uctievae Boha amilovae Bo~ie slovo. Vcirkvi sme formovan vspiritualite, teolgii, osvojujeme si disciplnu, pre~vame bratstvo asesterstvo, sme veden kHazmi, pastormi astarami. Prsluanoseou k cirkvi sa za name u ie, o je sprvne alebo nesprvne, dobr alebo zl, pravdiv alebo nepravdiv. Avaak takto prsluanose m~e bye uzavret, dokonca by som povedal, ~e na za iatku je nutne uzavret. Vo vojenskom nmornctve som vedel, kto je nepriate>! Na atdich aprostrednctvom prsluanosti ku komunite som vedel, o je sprvne alebo nesprvne, pravdiv alebo nepravdiv. To mi dvalo motivciu, silu apocit bezpe ia. Zakotvovalo ma to vmojej cirkvi, v jej atruktrach, v jej spiritualite, v jej teolgii, v jej spsoboch uctievania. My, >udsk bytosti, sme >udia zeme. Tm, ~e niekam patrme, dostvame naae bytie, naae tel, naau vieru, na jazyk, naau kultru, anaae spsoby jestvovania akonania. Naaa zem je obvan mno~stvom >ud, ktor patria do rznych rs, etnickch skupn, jazykov akultr. Sme limitovan svojm pvodom; narodili sme sa do jednej rodiny, jednej kultry, jednej zeme , ktor je odlian od inch. Histria >udstva napodiv nie je histriou skupn >ud sich odlianm fyzickm vzh>adom aodlianmi kultrami, ktor pokojne aharmonicky ~ij vo svojej krajine, priate>sky vo i >uom inch kultr vinch krajinch. Zd sa, ~e mnoh skupiny maj potrebu dokazovae, ~e s lepa, mdreja av a ne~ in. Zd sa, ~e sea~ia sostatnmi, chc mae viac moci. Zd sa, ~e potrebuj expandovae amae nadvldu nad inmi skupinami. Prepukaj konflikty. Jedna skupina ubl~i druhej azrod sa t~ba po pomste. Uzavret prsluanose sa rchlo m~e stae zdrojom konfliktu, ka~d skupina sa sna~ presadie vo i tm druhm svoje spsoby, kultru avziu. Namiesto definovania sa vo vzeahu kBohu aksvojim vlastnm darom vpiesni vakyvzdania vndhernom orchestri >udskosti, ka~d skupina sa definuje vopozcii vo i inm skupinm, ktor s menej dobr . Jednm znajv ach nebezpe enstiev pre >udstvo je tlak alebo konflikt, ktor pramen ztohto chpania sea~e anadradenosti z uzavretej prsluanosti kur itej skupine. Anie je stle viac aviac nrodnostnch, etnickch anbo~enskch skupn, ktor s uzavret do seba, ignoruj in skupiny, chc dokzae, ~e s lepa ako in, kritizuj ich aniekedy ich dokonca aj prenasleduj? S konflikty avojny nevyhnutn? Musia jednotliv skupiny vynakladae tak ve>a svojho asu, energie azdrojov na konatrukciu bezpe nej obrany, na prpravu mentlnej amaterilnej vzbroje, aby dokzali, ~e s najlepa anajsilneja? Ak sa Slovo stalo telom, i to nebolo preto, aby priviedlo vaetkch >ud kjednote? Nie kjednote, ktor potl a rozdiely ale kjednote, ktor reapektuje aoslavuje rozdiely. Je~ia zostpil do bolesti tohto sveta aby ns vaetkch priviedol kOtcovi. Nie je ka~d lovek od Boha apre Boha, bez oh>adu na svoju rasu, nbo~enstvo, schopnosti alebo nedostatok schopnost? Nie je ka~d lovek zroden na obraz Boha? Nem ka~d zranite>n srdce stvoren pre lsku? Nie sme vaetci Bo~mi deemi? Nepatrme vaetci kspolo nmu >udstvu? Vo svojom liste Efezanom Pavol hovor: Je~ia je na pokoj. On zoboch urobil jedno avo svojom tele zbral medzi nimi mr rozdelenia, nepriate>stvo, tm, ~e zruail zkon prikzan, spo vajci vnariadeniach, aby vsebe ztch dvoch vytvoril jednho novho loveka, anastolil pokoj; aby vjednom tele skrze kr~ vsebe samom zabil nepriate>stvo azmieril oboch sBohom. Priaiel azvestoval pokoj vm, o ste boli aleko, apokoj tm, o boli blzko. (Ef 2) Boh poslal svojho jedinho milovanho Syna na svet, aby zbral mry rozdelenia, ktor >ud odde>uj od seba, aby sme vaetci mohli bye jedno aoslavovae naae rozdielnosti anaau jednotu. Neurobil to iba slovami, ale dal seba za ka~dho jednho zns, vpokore alske, vbolesti kr~a aprostrednctvom nej. Je~ia zomrel. Vstal zmUtvych avystpil kOtcovi. Skr ne~ odiaiel, zveril toto poslanie lsky ajednoty apoatolom au enkom. Je~ia ich povolal, aby pokra ovali vjeho diele a prinaali dobr zvese chudobnm, slobodu zajatm autl anm. Pris>bil im, ~e im poale Uteaite>a, Ducha Svtho, a~e bude stle snimi. T, ktor veria vJe~iaa, ktor s naroden zDucha anasleduj ho vlske, tvoria jeho cirkev. Cirkev, ako nm zjavuje Bo~ie slovo, je Bo~m >udom. Je Kristovm Telom, ktor sa sklad zmnohch ast, kde ka~d znich je dle~it. Cirkev je Nevesta, Milovan, Kristova. Je Vini om, amy vaetci sme ratolesti povolan prinaae ovocie. Cirkev je Svtm Chrmom v Ezechielovom viden (47), zktorho te vody, ktor uzdravuj, dvaj ~ivot, aschopnose prinaae ovocie. Ale tto cirkev, ktor je svt skrze Ducha Svtho, sa sklad z>ud, ktor s krehk, rozpolten, hrieani. asto sme tmi >umi, ktor chc aj nechc nasledovae Je~iaa, ktor veria, ~e Je~ia je Mesia, Bo~ syn, ale zroveH nenechaj alebo nedok~u nechae prenikne Je~iaovho Ducha plnaie do svojich ~ivotov. Tto vntorn krehkose nasledovnkov Je~iaa, Bo~skho Pastiera, spsobila vonkajaie roztrieatenie. Ak je jeden Je~ia, jeden krst, teraz s tu rzne denomincie, rzne kreseansk cirkvi oddelen svojou minulou histriou, svojimi teologickmi vziami, svojimi spsobmi vkladu Psma auplatHovanm autority, svojimi spsobmi spolo nej bohoslu~by apre~vania sviatostnho ~ivota, svojou organizciou aatruktrami. Vur itom ase vhistrii tieto rzne kreseansk cirkvi boli nielen oddelen ale aj vzrivej opozcii vo i sebe navzjom, dokonca sa vzjomne prenasledovali. Toto rozdelenie spsobilo straan pohoraenie. Ako m~u bye kreseania vo vzjomnom konflikte, ke vyznvaj toho istho Je~iaa, Knie~a pokoja, ato ist evanjelium pokoja? M~u >udia uverie vJe~iaovo posolstvo, ak kreseania zrznych denominci sa navzjom ignoruj, posudzuj adokonca aj proti sebe bojuj? Teraz u~ takmer storo ie si kreseania za ali uvedomovae akandl tchto rozdelen. Mnoh >udia, inapirovan Je~iaovou lskou, t~ia po tom, aby vaetci, ktor ho poznaj amiluj, sa zbl~ili, rstli vo vzjomnej lske aboli zdrojom lsky asvetla pre svet. Za tto cestu kjednote, ktor sa u~ uskuto nila, vzdvame vaky Duchu Svtmu. Avaak existuj relne prek~ky pre tto jednotu: rozdiely v atruktre, teolgii aporiadku, ktor sa zdaj bye ako siln mry, ktor brnia >uom aby sa zbl~ili azjednotili. Avaak najv aou prek~kou jednoty s predsudky: naae odmietnutie stretne sa navzjom, na vzjomn strach, naae presved enie, ~e naaa skupina je jedin dobr, nachdzanie bezpe ia tam kde patrme aznme spsoby modlitby abohoslu~by. Je~iaovo volanie je jasn: Nech s tak dokonale jedno, ako Otec aja sme jedno (Jn 17). Vdneanom rozdelenom svete Duch Svt vol >ud kjednote, ~iada ich, aby zbrali rozde>ujce mry nepriate>stva, ktor ich odde>uj, aby svet mohol uverie vJe~iaovu lsku. Vreme sa kprsluanosti ksvojej cirkvi. Ka~d cirkev m tendenciu usadie sa vo svojich vlastnch spsoboch bohoslu~by, vo svojich vlastnch teologickch istotch. Ka~d m svoje vlastn predpojatosti. Ako sa otvorie tm druhm? Ako njse as avntorn priestor na stretnutie stmi druhmi? Ako sa odzbrojie vo i tm druhm, na vae, o hovor Duch Svt vtch o patria do rznych cirkv aprostrednctvom nich? M~e si to vy~adovae dose ve>k silie, aby sme vyali von astretli sa s>umi inch tradci, aby sme prijali tch, ktor s in avideli vnich dar. Tto ea~kose prijae odlianose nie je iba medzi >umi zrznych cirkv, je aj vrodinch, medzi man~elom aman~elkou, medzi >umi zrznych kultr, etnickch skupn, socilnych tried alebo intelektulnych schopnost. Vaetci mme tendenciu skrvae sa za mry toho, o nm je dobre znme, o ns chrni, dva nm emocionlne bezpe ie apocit, ~e my mme pravdu at druh sa mlia. Nie je >ahk opustie svoje vlastn obvykl spsoby, aby sme sa stretli stmi, ktor maj in nzor ana vali im, aby sme privtali cudzinca . ktor sa zd bye udn alebo odlian . Existuj psychologick bloky aobavy, ktor s vns, ale aj objektvne pravdy. M~eme povedae: Boh existuje. To je objektvna pravda . M~eme to vyhlasovae aodsudzovae neveriacich! Avaak Jn vo svojom liste hovor: Ak niekto povie: 'Milujem Boha,' anenvid svojho brata, je luhr (1 Jn 4, 20) =udia m~u povedae, ~e poznaj Boha apritom odmietnue spoznae >ud. Pavol nm hovor, ~e viera, ktor hory prenaa, nestoj za ni , ak je odpojen od lsky. Pravda nie je nie o, o vlastnme. Pravda vlastn ns apovolva ns kpokore. Pravda je nm darovan. Raduje sa, ak ka~d lovek rastie vlske, otvorenosti adarovan seba samho. Pravda nie je na ovldanie druhch, je pre kontemplciu, spolo enstvo sUdc aslu~bu vpokore. Pri poslednom sde budeme sden pod>a lsky (Mt 25). Netvrdm, ~e je zbyto n h>adae pravdu, od toho som aleko! Je~ia nm hovor: Ak ostanete vmojom slove, budete naozaj mojimi u enkmi, poznte pravdu apravda vs vyslobod. (Jn 8, 31-32) To znamen, ~e celm srdcom acelou mys>ou sme povolan h>adae tto Je~iaovu pravdu, jeho cesty a o od ns ~iada. Musme na tom pracovae anielen sa nechae uchvtie emocionlnou odozvou. Je~ia sm musel zpasie aby mohol ohlasovae pravdu oSvojom Otcovi uprostred protire en. Mnoh ho odmietli, lebo jeho slov boli pre nich prlia tvrd. To znamen, ~e sme povolan h>adae Je~iaove cesty, aby sme poznali Otca. Vy ste moji priatelia, ak robte, o vm prikazujem. U~ vs nenazvam sluhami, lebo sluha nevie, o rob jeho pn. Nazval som vs priate>mi, preto~e som vm oznmil vaetko, o som po ul od svojho Otca. (Jn 15, 11-15) Tto Je~iaova pravda otvra naae mysle asrdcia pre svetlo atajomstvo Boha. Je to ako slnko, ktor svieti azohrieva ns, ale zroveH do ns prenik am~e ns zranie, tm ~e zjavuje naae nedostatky, obavy adokonca aj hrieanosti. Povolva ns ~ie amilovae tak ako ~ije amiluje Boh. Vedie ns kJe~iaovi, ktor je Cesta, Pravda a}ivot . Je~ia, ktor je hlavou asrdcom vaetkch kreseanskch cirkv, t~i, aby ho poznali amilovali vaetci >udia, aby vaetkch priviedol kOtcovi, aby priniesol pokoj alsku svetu, tm ~e zbra mry nepriate>stva a>ahostajnosti, ktor ns rozde>uj. Preto ka~d kreseansk cirkev je povolan ktomu, aby bola otvoren aaby povzbudzovala svojich lenov, aby milovali lenov inch cirkv, aby objavila, ~e vaetci sme Bo~mi deemi, Je~iaovmi u enkmi, milovnkmi Slova. Prostrednctvom miesta naaej prsluanosti avHom sme povolan pie zPrameHa ~ivota, Je~iaa, aby sme sa stali prameHom ~ivota pre inch. Ka~d cirkev m svoju vlastn teolgiu a vlastn predpisy. Niekedy som zvedav, i by Katolcka cirkev aPravoslvna cirkev nemohli bye otvorenejaie vo svojom ~elan zdie>ae Eucharistiu sinmi. T~im, aby vnimky, ktor u~ boli udelen pre mimoriadne prle~itosti, pre takzvan eucharistick pohostinnose , mohli bye rozaren. Naae sksenosti ukazuj, akm ~asnm prameHom ~ivota je Eucharistia. Sti >udsk srdcia apomha im rse vo svtosti. Tto vzjomn otvorenose naaich cirkv prde vpodstate cez osobn stretnutia, rast vpriate>stvch aspolo enstvo sUdc. A>udia, ktor patria do rznych cirkv, sa stretn abud vzjomne na vae svojim prbehom, 0Tv ` r Ƿ~t~j]j~S~StStSIh aJmHsHhbaJmHsHh7[hoaJmHsHh7[aJmHsHhEaJmHsHhoaJmHsHh5)aJmHsHh5)5aJmHsHh5)5CJaJmHsHh*5CJaJmHsHh5)h5)5CJ(aJ(mHsHh5)h5)5CJ0aJ0mHsHh5)mHsHh5)h 55CJaJmHsHh5)h5)5CJaJmHsH "$&(*,.0Tvxz|~%%%%%%%%%%%%%%Y%t%%%%%%%%%%%%%$a$gd5)081 46<h`@l%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdbgd $a$gd5)$a$gd5)46djvDL<>lrt:vx͹ͥp!h1hO FB*aJmHphsHh7[hO FaJmHsHh7[h1aJmHsHh1aJmHsHhO FaJmHsHhZ;aJmHsHh!aJmHsHhEaJmHsHhLmaJmHsHh5)aJmHsHh aJmHsHh 6aJmHsHhbaJmHsH&"V4tl >bd:x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gd1 $a$gdbx6 Zv:* l | !!!!("v""#T#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdb Ztvz|   & \!v!L"b""\####$$$$j$l$t$$$$˾˴˾ت{qgqgqgqqgqgqghgbaJmHsHh*3aJmHsHh 5aJmHsHh1B*aJmHphsHhcih1aJmHsHhxaJmHsHh"qaJmHsHh7[aJmHsHh7[hO FaJmHsHh7[h1aJmHsHhO FaJmHsH!h1hO FB*aJmHphsHh7[h7[aJmHsH%T###$n$$ %L%%%% &T&&&>'''$(&(b((()j))))**%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdb$% %:%J%L%P%%%***>,L,,,....4/6/////0.011220222244⼱yh^h{>aJmHsH!hiwsh&+$B*aJmHphsHhcihiwsaJmHsHhiwsaJmHsHh&+$aJmHsHhcih&+$aJmHsHhmHaJmHsHhu}5aJmHsHhu}aJmHsHh1B*aJmHphsHh1h--7aJmHsHhgbaJmHsHh*3aJmHsHh--aJmHsH$**x***+T++<,>,,, -v--n...6/~///0^00 1R11122%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdb2222228334z44*5j5556D6|667,7778R8~889b99%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdb4 5&5*5^567788^:b:<\<^<==~=======d>h>??N@R@b@h@AAAAABB&BBBBBBC CC콯콯h6mHsHhmHh56mHsHhh6mHsHhmHhmHaJmHsHhh6aJmHsHhaJmHsH!hhhiwsB*aJmHphsHhiwsaJmHsHhRaJmHsHhmHaJmHsHh{>aJmHsH/992:^:: ;N;;;`<b<<=<=~==>2>d>>&???&@v@@AjAA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $a$gdbAABTBBBB CCCDDDDDENEEEFFjFFFGvGGGH%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd $a$gdbCCCCCDBDDDDDDDEELENEbEEEEEEEEFFhFjFFFFFIIJJJJJMǼsh}-h}-6]mHsHh}-]mHsHhnohno]mHsHh>V]mHsHhno]mHsHhmH]mHsHh6]mHsHhmH6]mHsHh6]mHsHhh6]mHsHh6mHsHhh6mHsHh67mHsH'HhHjHHHH I@IlIIJLJJJJKNK~KKKLzLLMMMMMVN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdMMMMMVNNNP&P(PQ(QRRR@T"U|UUUUWW4[6[F[H[J[[[[\\^^b˶­­­{{m{bhtE6aJmHsHhtEhtE6aJmHsHhtEaJmHsHh!aJmHsHh%aJmHsHh$aJmHsHh}-aJmHsHhu]mHsHhChC]mHsHhC]mHsHh@\]mHsHh8$]mHsHh}-]mHsHh>V]mHsH hhB*]mHphsH$VNNN@OjOOO(P^^^^^(_h___4`|``*avaaa,bpbbb%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdb"ccc&dPddd:evefffFggh,hhhhh i*i^iii.jrjtjj%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdbg hhhi itjjjjk kkkkkmm m$m n nnoppqstttHu\u^uv¸̪¸’ˆ}r}rh^hhVaaJmHsHhO&aJmHsHhO&6aJmHsHhs6aJmHsHhsaJmHsHh.(6aJmHsHh6h6aJmHsHh6h66aJmHsHh6aJmHsHh.(aJmHsHh66aJmHsHh/]6aJmHsHh/]aJmHsHhaJmHsHhSsaJmHsH"jjkkfkkl(lZllll(m~mmn\nnn@ohoooop"pTpppp%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdpqVqqqqrprrrsbssssstPttttt uHuhujuuuv`v%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd`vvw:wwwwxxZxxxx4yzyyzzz{{p{{"|h|x||| }%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdvwwwxxxx y|} }$}X}p}r}Fv<>J"$}ssisihXaJmHsHhx aJmHsHh6h6aJmHsHh66aJmHsHh6aJmHsHhMzaJmHsHh/3aJmHsHUhXaJmHsHhVaJmHsHh4aJmHsHhh5aJmHsHh6aJmHsHhO&aJmHsHhaJmHsH' }H}r}}}X~~~<fTĀFJlBv%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% dgd4gdbud objavovae dielo Je~iaovho Ducha vka~dom znich. Ke rastie priate>stvo medzi dvomi >umi, s povolan se eate alej; t~ia, aby sa mohli plne z astHovae na tej istej Eucharistii; ctia bolese zrozdelenia at~ia, aby sa ich cirkvi spojili. Atak mry, ktor rozde>ovali, za naj slabne. U~ neposudzujeme naaich novch priate>ov ani ich cirkvi. Vidme ich srdcia aich t~bu nasledovae Je~iaa. Vaetci potrebujeme patrie do spolo enstva, do cirkvi. Ale tak ako m~e bye tto prsluanose prlia uzavret, m~e bye aj prlia otvoren. Vtakomto prpade prestvame niekam naozaj patrie; strcame svoj stred. Ak nie sme dobre zakorenen vo vzii, vspolo enstve alebo vcirkvi, tto otvorenose sa stane nedostatkom pravdy, nedostatkom zmyslu, je iba akousi toleranciou, kde vaetko je rovnak. Stratme poh>ad na Je~iaa, jeho Slovo, jeho volanie ajeho prikzania. Otzkou pre ns vaetkch je, ako pre~vae do h:bky svoju prsluanose, milovae pdu , vktorej sme zakorenen atie~ reapektovae, milovae abye otvoren vo i inm aich pde ; Ako rozpoznae krsu aslabosti ich komunity anaaej komunity? To sa m~e stae, iba ak rastieme vzrelosti avntornej slobode, vspojen stm, o je podstatn avo vernosti Duchu Svtmu, vt~be bye o isten, osloboden pre lsku anasledovanie Ducha Bo~ieho. Ak vstpime do srdca Boha ado jeho lsky ku vaetkm >uom, objavme, ~e prca pre jednotu apokoj je poslanm, ktor nm dal Je~ia: Ako mHa poslal Otec, aj ja posielam Vs (Jn 20, 21) Je~ia ns poslal, aby sme bojovali za tto jednotu medzi >umi, medzi kreseanmi. Toto je poslanie ka~dho zns anaaich spolo enstiev viery ako celok. Archa aViera asvetlo maj osobitn poslanie vytvrae komunity, kde >udia spostihnutm m~u objavie Je~iaovu dobr zvese, nie preto, ~e patria do ur itej konkrtnej cirkvi ale preto, ~e patria Je~iaovi. Vkomunite objavia tto dobr zvese, ktor im pom~e njse nov vntorn slobodu, slobodu od strachu, aby plnaie dverovali Je~iaovi aDuchu Svtmu, aaby milovali svojich bratov asestry sodpaeanm ascitom. Ka~d Je~iaov u enk, ka~d jeden zns, je povolan k asti na tomto Je~iaovom poslan. Boh je zranen rozdelenm autl anm, nenviseou avojnou. Boh je zranen klamstvami anepravdou. Vaetko o obmedzuje aleboni ~ivot, pochdza od ducha zla. Vaetko o je ~ivot apre ~ivot je od Boha, lebo Boh je Bohom }ivota. Nasledovae Je~iaa znamen z astnie sa na tomto poslan dvae ~ivot inm apracovae pre pokoj ajednotu. Toto poslanie je ndhern azroveH aj bolestn. M~e bye bolestn na ekumenickch stretnutiach, kde anglikni aprotestanti nem~u se na prijmanie po as katolckej alebo pravoslvnej Eucharistie, najm ak ich vlastn cirkvi akceptuj ka~dho loveka svierou pri Pnovom stole. M~e to bye bolestn pre katolkov alebo pravoslvnych, ak vidia, ~e ich cirkvi odmietaj prijmanie >uom, sktormi s spojen vpriate>stve aspolo enstve. M~e to bye bolestn, ak >udia zur itej cirkvi s vmenaine na ekumenickch stretnutia, actia, ~e s na neznmej pde, tak trochu ako cudzinci. M~e to bye bolestn pre katolkov, ktor maj mlo sksenost sekumenizmom, ke na takchto stretnutiach ctia, ~e sa od nich ~iada zmenie veci, na ktor s zvyknut aktor pova~uj za cenn. M~e to bye bolestn pre katolkov, ktor chc, aby Eucharistia bola vcentre exercci astretnut, ak ctia, ~e je slven akoby okrajovo alebo ak sa nem~u z astnie na Eucharistii ka~d deH. M~e to bye bolestn pre >ud, ke ich druh konfrontuj steologickmi aduchovnmi otzkami, ktor oni prijali anosili vo svojom srdci u~ od detstva. Takto otzky m~u bye pova~ovan za kritiku, ike vskuto nosti s to iba otzky, ktor prichdzaj od >ud patriacich kinej tradcii, ktor sa ich sna~ia pochopie. Takto otzky m~u vskuto nosti >uom pomce rse vo svojej viere apreh:bie ich chpanie Bo~ieho slova. M~e bye bolestn bye svedkami ekumenizmu, ktor sa nestoto~Huje sBo~m slovom, teolgiou a predpismi naaich cirkv, ekumenizmu, ktor je viac ovldan emciami ne~ h>adanm pravdy aBo~ej vle. M~e bye bolestn ctie kritick postoj od >ud znaaej vlastnej cirkvi, ktor ns pova~uj za nevernch, za tch, o stratili celistvose svojej viery, ovplyvnench >umi zinch cirkv. M~e bye bolestn bye stavite>mi mostov medzi cirkvami. Je to osamel cesta. Je to cesta, ktor si zvolil Je~ia abol za to kritizovan aodmietan. To je bolese, ktor s povolan pre~vae vaetci tvorcovia pokoja, ak sa stan priate>mi tch z inho tbora . Je to bolese }idov, ktor priate>sky jednaj sPalestn anmi, unionistov vSevernom rsku, ktor priate>sky jednaj snacionalistami, Tutsiov, ktor priate>sky jednaj sHutuovcami, Chorvtov, ktor priate>sky jednaj so Srbmi, anaopak. Avaak nie je dle~it pre~vae tto bolese? Nie je to bolese Je~iaa aOtca, ke vidia naae rozdelenie aizolciu? Tak mnoh zns ignoruj tto bolese alebo ~ij uzavret vo svojich cirkvch aspolo enstvch, bez toho aby si uvedomovali akandl rozdelenia, ktor existuje. Pre~vae ea~kosti ekumenizmu, pocieovae stratu emocionlneho bezpe ia, i to nie je jeden zo spsobov ako mae ase na bolesti vsrdci Boha? asto sa bojme pribl~ie kbolesti; sna~me sa vyhne bolesti za ka~d cenu. Avaak iba ak za neme spoznvae bolese aakandl rozdelenia, naae srdcia bud horiee pre jednotu abud akceptovae zotrvanie vbolesti. Ike cesta kjednote je bolestn, pln nebezpe enstva, neistoty, momentov pochybnosti aosamelosti, je to tie~ aj ndhern cesta, ke vidme >ud ako sa stretvaj, spolo ne sa modlia, spolo ne h>adaj Je~iaa ajeho evanjelium pokoja. Vtedy sa podie>ame na nesmiernej Bo~ej radosti, lebo Boh je Bohom jednoty azhody, na Boh je Bohom, ktor je PrameHom vaetkho ~ivota, ku ktormu volme vaetkch aby zneho pili. Ekumenizmus je vtedy t~bou, ktor vyviera zBo~ieho srdca. Nech tto t~ba prde knm! Zahorme vaHou pre jednotu! i to nie je dar Ducha Svtho? Pre mHa osobne to bola nesmierna radose, ke som bol pozvan na Svetov radu cirkv, Konferenciu biskupov Angliknskeho spolo enstva vLambethe ana stretnutie novch laickch spolo enstiev vRme, ktormu predsedal Jn Pavol II., aby som hovoril, ako ns chudobn aslab ved na ceste k jednote. Bol som pohnut, ke som medzi vaetkmi pocieoval hlbok t~bu po jednote, napriek tomu, ~e prek~ky atrukturlneho zjednotenia sa zdaj bye neprekonate>n. Hovorie za takchto okolnost, ke ma po vali stakou lskou auznanm, bolo pre mHa potvrdenm malej cesty , ktor pre~vame vhnut Viera asvetlo a vArche, kde boh aslab volaj po jednote. Nesmieme nikdy zabudne na bolese >ud spostihnutm, ktor nedok~u pochopie rozdelenia vsvislosti sEucharistiou. Nick, mu~ smentlnym postihnutm, ~il vjednom byte sinmi vkomunite Archa vLondne. Bol zranen, preto~e vnede>u musel ka~d znich se do inho kostola. V jednu nede>u ve er, ke bol na rade sprpravou jedla, dal na stl pohr vody atrochu chleba. Ke u~ boli vaetci pri stole, po~ehnal chlieb avodu apodval vaetkm okolo. Bol to jeho spsob vkriku: Bume jedno, ako Otec aJe~ia s jedno! da~kosti nm m~u pomce dostae sa do novho ahlbaieho spolo enstva sJe~iaom avJe~iaovi. Bolese ns m~e o istie aviese ns hlbaie kvzkrieseniu. Postupne m~eme objavovae, ~e spolu vspolo enstve sUdc sJe~iaom avJe~iaovi pre~vame jednotu. Aj ke nem~eme jese vaetci spolu ztoho istho eucharistickho stola, m~eme jese spolu ztoho istho stola ako chudobn, mrzci, chrom aslep atak dostae Bo~ie po~ehnanie (Lk 14). Ak nem~eme vaetci pie ztoho istho eucharistickho pohra, m~eme vaetci pie ztoho istho pohra bolesti tak mnohch zranench azlomench >ud naho sveta. M~eme spolu ste pri pte Kr~a, dverujc vo vzkriesenie. My vaetci sme pozvan na Svadobn hostinu Lsky. Vaetci sme povolan posune sa od strachu kdvere, od >udskch istt auzavretej prsluanosti kv aej chudobe vduchu, na tie mieste, kde vieme ~e potrebujeme Je~iaa, lebo sa ctime neisto. Pre~vae neistotu znamen presune sa na nezmapovan zemie, zorae nov hor, kr ae po neznmej krajine, nevediee v~dy, o treba urobie, akou cestou se, ale dverovae, ~e Boh je u~ tu vtejto neznmej krajine auk~e nm ako bye. Prbeh Archy ahnutia Viera asvetlo je prbehom tpania vtme adverovania. Na za iatku sme nemali ~iadne jasn plny pre tto ekumenick cestu. Chceli sme zko spolupracovae scirkvami, delie sa snimi oto, o sme pre~vali aobjavovali vnaaom ~ivote spostihnutmi >umi. Chceli sme zostae zakorenen vtom, o je podstatn: Je~ia prtomn vchudobnch aslabch. Verili sme, ~e Je~ia ajeho Duch Svt nm uk~u cestu vnajbohejach anajslabach aprostrednctvom nich. Priviedli ns knovm veciam, novm cestm, novm miestam. Je~ia povedal, ~e jeho Duch Svt je ako vietor, nevieme odkia> prichdza ani kam vedie. Ak ns Je~ia povolva, aby sme sa mu darovali vhladnch asmdnch, vchorch avznench, vnahch acudzincoch, povolva ns aby sme ~ili vneistote, aby sme opustili naae kultrne vzorce, zbavili sa starch zvykov austlench ciest, aby sme sa otvorili pre to nov, dan prostrednctvom cudzincov, inch , nahch. Je to povolanie aby sme boli viac zvisl od Ducha Svtho. Aby sme mohli pre~vae neistotu ekumenizmu, potrebujeme ur it istotu. Preto cirkvi vydvaj smernice ako spolu bye akonae bohoslu~by. Sme povolan reapektovae smernice naaej vlastnej cirkvi asmernice inch cirkv. Ale potom sme povolan ~ie akr ae vDuchu, preberae iniciatvy, vychdzae vstrety >uom z inch cirkv, pozvae ich do svojich domovov, na vae im, pracovae, modlie sa aoslavovae spolu snimi, stae sa ich priate>mi, radovae sa atrpiee spolu snimi. Snimi spoznme, ako postupovae na tejto ceste kjednote. To je chudoba, ktor sme ako Je~iaovi nasledovnci povolan ~ie, lebo mu dverujeme. Je~ia je snami vtejto nezmapovanej krajine, kde nemme mae svoj vlastn pln, ale skr h>adae Bo~ pln. Aby sme mohli pre~vae tto neistotu, potrebujeme nov dar Ducha. Potrebujeme v~dy kr ae sJe~iaom, vspolo enstve snm. Potrebujeme, aby ns sprevdzali mdri >udia, ktor tie~ ~znia po jednote, ktor ns povzbudzuj, posilHuj avyzvaj ns, aby sme pokra ovali. Potrebujeme bratov asestry, ktor kr aj spolu snami po tej istej ceste. Potrebujeme dobr formciu adobr rozliaovanie. Potrebujeme prejse cez bolese, osamelose, cestu kr~a, aby sme plnaie pre~vali dar vzkriesenia. Tu je nieko>ko smernc, ktor by som navrhoval pre takto cestu: a) Nesmieme vidiee ekumenizmus iba ako nie o bolestn, o nm dva pocit stiesnenosti, ale ako poslanie prdiace zJe~iaovho srdca. Toto poslanie mus bye ~iven modlitbou, naaim volanm kBohu. M~e sa uskuto nie iba prostrednctvom daru Ducha Svtho, ktor ns oslobodzuje od naho egocentrizmu, od naho strachu zbolesti, naaej potreby predvdzae sa; ktor ns o iseuje avedie ns na nezmapovan zemie. Iba skrze dar Uteaite>a njdeme silu alsku, aby sme mohli pre~vae bolese zrozporov, ktor existuj medzi hlbokm priate>stvom ajednotou, ktor m~eme poznae na osobnej rovni s>umi zrznych cirkv anejednotnoseou, ktor naalej existuje medzi naaimi cirkvami. Ak niektor teolgovia acirkevn vodcovia s povolan usilovne pracovae pre jednotu viery aatruktr medzi cirkvami, v aina zns sme povolan ~ie arse vspolo enstve sUdc, ktor je zkladom acie>om akejko>vek jednoty viery aatruktr. b) Potrebujeme bye zakotven vnaaej vlastnej cirkvi, milovae poklad aosobitn dar naaej cirkvi, pochopie jej vziu. Potrebujeme tie~ spoznae aprijae jej chyby, ktor pochdzaj zneo istench sUdc, nedostatku lsky, strachu ka~dho druhu, aspolu pracovae na uzdravovan anprave tchto chb. Musme bye trpezliv sami so sebou ako aj snaaimi cirkvami; Ekumenizmus znamen tie~ reapektovae amilovae tch vnaaej vlastnej cirkvi, ktor potrebuj znme prostredie adokonca aj uzavret prsluanose; ktor m~u bye zmten avystraaen, ak s prlia rchlo pozvan na neznme teritrium. c) Ekumenizmus predpoklad kvalitn na vanie, po vanie, ako t druh rstli vlske kJe~iaovi prostrednctvom svojich cirkv avnich, ako dostali Ducha Svtho. Znamen to odzbrojie sa, priznae bolese, ktor sme inm spsobili apo~iadae oodpustenie. Tto otvorenose apokora nie s v~dy >ahk. Musme na tom pracovae. Musme dbae na to, aby sme neh>adali kto je vinn alebo kto spsobil oddelenie anaruaenie: my vaetci sme vinn; my vaetci musme po~iadae Je~iaa ajeden druhho oodpustenie. d) Ekumenizmus je potom nie o, do oho sme pozvan ado oho postupne vrastme. Ke kr ame touto cestou, potrebujeme pomoc od inch, ktor u~ pre~vali tto cestu pred nami; potrebujeme pomoc od naaich cirkv; potrebujeme jeden druhho anajm potrebujeme preh:bie na osobn vzeah sJe~iaom. e) Ekumenizmus znamen milovae aprehlbovae sa vBo~om slove, spolo ne sa modlie, sl~ie chudobnm aspolo ne sa nechae evanjelizovae chudobnmi. Znamen to navzjom si umvae nohy, spolo ne pre~vae Je~iaov Kr~ avzkriesenie. Znamen to spolo ne oslavovae jednotu, ktor nm Duch Svt dva u~ dnes ako znamenie Bo~ieho kr>ovstva aSvadobnej hostiny lsky. i nie sme povolan duchovne pre~vae to o pre~val ~idovsk nrod, ke bolestne putoval 40 rokov paeou cez cudziu krajinu? Ke putovali, boli ~iven novm pokrmom acel ten as ich Boh viedol do zas>benej krajiny jednoty. Zver Niektor >udia sa m~u domnievae, ~e prijatie aoslavovanie rozdielnosti je prlia statickou skuto noseou, ako keby pln jednota nebola mo~n. Moja ndej amoje presved enie je, ~e ak opaeame bezpe ie uzavretej prsluanosti, ak sa stretvame vspolo enstve sUdc s>umi odlianch tradci, aak spolo ne sl~ime chudobnm aslabm, Duch Svt ns povedie spolu knie omu novmu, o nedok~eme ani plnovae ani predvdae, ale v o m~eme iba dfae. Dnes sme povolan pracovae so smernicami, ktor nm dvaj naae cirkvi aktor sa vyvjali cel roky. Modlm sa, aby sa vyvjali aj naalej. Taktie~ viem, ~e hoci dnes nie sme zjednoten vjednej viere, jednej cirkvi, vjednom stde, stle m~eme kr ae tm istm smerom, vspolo enstve jeden sdruhm, ohlasovae Je~iaa chudobnm anechae sa chudobnmi viese kJe~iaovi. M~eme spolu oslavovae jednotu, ktor nm u~ bola dan ausilovae sa oeate v aiu jednotu atak nap:Hae Je~iaovo poslanie. alaie texty o ekumenizme odpor an vArche avhnut Viera asvetlo - One Bread, One Body: The Ecumenical Experience of lArche (Jeden Chlieb, jedno Telo: Ekumenick sksenosti vArche) Therse Vanier (Novalis) - Nick, Man of the Heart (Nick, mu~ srdca) Therse Vanier (Gill and Macmillan) - Encounter with Mystery Reflections on lArche and Living with disability (Stretnutie stajomstvom. vahy oArche a~ivote spostihnutm) (DLT, London) - Ecumenism in Faith and Light (Ekumenizmus vhnut Viera asvetlo) (Secretariat of Faith and Light International Paris) - Ecumenism in lArche (1) (Ekumenizmus vArche 1) (International Council of l Arche) - Ecumenism in lArche (2) (Ekumenizmus vArche 2) (International Council of l Arche)   PAGE PAGE 21 0TƼ(*>ξоZܿ@ \2p%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd0r>@tJXzhB$L%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd*,~.X v>~JzZ"|%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd,.JRZ"$Ndf~ "$LNjl8캭uh[uhNhh-A,h-A,aJmHsHh-A,hciaJmHsHh-A,h;*aJmHsHh-A,hwPaJmHsHh;*aJmHsHh-A,aJmHsHhZVcaJmHsHhcih?aJmHsHhcihciaJmHsHh?aJmHsHhXhX6aJmHsHhcihXaJmHsHhcihGaJmHsHhXaJmHsHhGaJmHsH0R`$h:h&f<Zn`%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd?gd`~"NlX8~^,>d%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdgd?8VXf4DLvxz VX"ukukuah>aJmHsHhL5aJmHsHhgFaJmHsHh.`h.`aJmHsHh.`aJmHsHhNaJmHsHh{taJmHsHh&hwPaJmHsHhwPaJmHsHhaJmHsHh_aJmHsHheSaJmHsHh;*aJmHsHh-A,h;*aJmHsHh&aJmHsH!dH>|LT&6%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd@x4dH`J JF%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd{tgd @x4z4f&~"j*t %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd.`gd X0~tv4jr 0nJh%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd.`hFhf"f@n66%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd.`"$bVn@ j  ^z|TVϻϻyyoyyh@aJmHsHh qaJmHsHhRy9aJmHsHh#<aJmHsHh.`aJmHsHh h 56aJmHsHh aJmHsHh:aJmHsHhD\aJmHsHhFaJmHsHhFh>6aJmHsHh>aJmHsHh>h>6aJmHsH*>|0b:z`:V~T%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdgd.` J  $ n  h  , .   `  8 |%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gd|DRZ>hV0|<%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdP"LXvVrtH%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gdXprtz!Z"""&#(#\#j#v%****+V+켲vllaSah<h<5aJmHsHh<5aJmHsHh@aJmHsHhO^5aJmHsHh&h@aJmHsHhO^aJmHsHh&hO^aJmHsHh&h&aJmHsHhrOaJmHsHhb&aJmHsHh3}h3}aJmHsHh3}6aJmHsHh3}h3}6aJmHsHh qaJmHsHh3}aJmHsHN >f.  !\!!!"Z""""#Z#h#j#*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %gd*X+Z++F,,,"-T--8.`..2/j//00000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `gd<gdV'gdV+X+Z++++,B,H,,,,, -"-R-T---4.B.D.`...../0/2/h/j////// 0øܮÉÉ~~pcÉ~h-Nh-NaJmHsHh<h-N6aJmHsHh-N6aJmHsHh-NaJmHsHh<h<6aJmHsHh<hV'aJmHsHhV'aJmHsHh<6aJmHsHh<aJmHsHhV'h<CJaJmHsHh<h<aJmHsHh<5aJmHsHh@5aJmHsH% 0 00000080:00000000000000000Ѻ}si_UH@jh-A,Uhh qaJmHsHh qaJmHsHhb&aJmHsHhrOaJmHsHhO^aJmHsHhO^h<aJmHsHh<h<5aJmHsHh<5aJmHsHh<h<aJmHsHhV'aJmHsHh<aJmHsHh-Nh-NaJmHsHh-NaJmHsHh-Nh<6aJmHsHh-N6aJmHsHhV'6aJmHsH000000000000001111121416181:1%%%%%%%%% &`#$gd#gd00000011111111(1*1.101216181:1hh qaJmHsHhKth#0JmHnHuh# h#0Jjh#0JUjh-A,Uh-A,5 01h:p#. A!n"n#4$n%5 F@F NormlnydCJ_HmH sH tH 4@!4 Nadpis 1@&6>@1> Nadpis 2 d@&5CJP@P Nadpis 3$$d@& 6CJaJF@F Nadpis 4d@&CJaJ0@0 Nadpis 5@&0@0 Nadpis 6@&0@0 Nadpis 7@&0@0 Nadpis 8@&0 @0 Nadpis 9 @&FA@F Predvolen psmo odseku^i^ Normlna tabu>ka :V 44 la 0k0 Bez zoznamu >B@> Zkladn text P0@P Zoznam s odr~kami & FL6@L Zoznam s odr~kami 2 & F4)@!4 slo stranyCJ.@@2. PodpisdB@BB Hlavi ka$ 9!a$60 @R0 Pta !xb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + c ?'-4i:AGOV7]cipqfux'"5# '  6'F *;<=>?@ABCDEFGHIJK^zCa0Sz+G| 6IZ2 k u < V  - ; [ x 6 > R i ; f 7Y*Tw1_l<GaKc7Tf/_Jef=n ">Z)?`/[01R 2m;b*QRg"Mx5Qn 4 5 C T i !&!A![!s!!!!!!"="[""""""+#H#}#####$$D$e$$$$$$%"%:%]%{%%%%% &;&Y&n&&&&'?'N'k''''''(/(I(t((((*)H)I)z))))))*P*e*****+++A+B+h+}+++++,>,i,,,,,-8-V-y----.(.F.o.../F/s///0040^0_000000191:1\11111122-2P2c2|22223.3B3x33333344*484c444444 585O5b55555556(6:6L6f6666666707^777777 8 8-8K8`8y888899H99999:4:<:h:i::::::,;V;s;;;;;; <*<Q<b<y<<<=%=6=`=|=====>*>S>c>>>>??R?g?h????? @ @H@h@@@@AA8AWAxAAAAAB B:B\BBBBC,C=CKCsCCCCC!D@DeDDDDDDEE?EpEEEEEF;FUFhFFFFFF%G=GVGGGGGH>HZHyHHHHH I0IZIIIIIJ4J[JJJJJJK-K[KKKL0L?L@LkLLLLLM,MMMnMMMMM N/NTNbNNNNOOJOzOOOO$P]PPPP QCQQQvQQQQQ&RJRiRRRRRSCSfSSSST TvBvFvLvNvOvRvSvXvZv^vkvrvsvyv}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv(w.w2w;w?wDwIwNwywwwwwwwwwwwwwwwwwwwxxxxxx$xDxQxRxYxZx\xvxxxxxx )*:K]^yz~BC`a /0RSyz*+FG{| 56HIYZ1 2 j k t u ; < U V ~  , - : ; Z [ w x  5 6 = > Q R h i  : ; e f 67XY)*STvw01^_kl;<FG`aJKbc67STef./^_IJdf~<=mn !"=>YZ()>?_`./Z[/1QR 12lm:;ab)*PRfg!"LMwx45PQmn 3 5 B C S T h i ! !%!&!@!A!Z![!r!s!!!!!!!!!!!""<"="Z"["""""""""""*#+#G#H#|#}#########$$$$C$D$d$e$$$$$$$$$%%!%"%9%:%\%]%z%{%%%%%%%%%& &:&;&X&Y&m&n&&&&&&&''>'?'M'N'j'k'''''''''((.(/(H(I(s(t((((((())*)G)I)y)z)))))))))(*)*O*P*d*e*******++++@+B+g+h+|+}+++++++++,,=,>,h,i,,,,,,,,,--7-8-U-V-x-y-------..'.(.E.F.n.o....../E/F/r/s/////00003040]0_000000000001181:1[1\1~111111112222,2-2O2P2b2c2{2|222222233-3.3A3B3w3x3333333334444)4*47484b4c44444444444 5 57585N5O5a5b55555555555 66'6(696:6K6L6e6f6666666666677/707]7^777777777 8 8,8-8J8K8_8`8x8y888888899G9H999999999::3:4:;:<:g:i:::::::::::+;,;U;V;r;s;;;;;;;;;;; < <)<*<P<Q<a<b<x<y<<<<<<=$=%=5=6=_=`={=|=========>>)>*>R>S>b>c>>>>>????Q?R?f?h?????????@ @@ @G@H@g@h@@@@@@@AAAA7A8AVAWAwAxAAAAAAAAAB B9B:B[B\BBBBBBB CC+C,CE?EoEpEEEEEEEEEFF:F;FTFUFgFhFFFFFFFFF$G%GHYHZHxHyHHHHHHHHH I I/I0IYIZIIIIIIIIIJJ3J4JZJ[JJJJJJJJJJJKK,K-KZK[KKKKKLL/L0L>L@LjLkLLLLLLLLLMM+M,MLMMMmMnMMMMMMMMM N N.N/NSNTNaNbNNNNNNNOOOOIOJOyOzOOOOOOO#P$P\P]PPPPPPP Q QBQCQPQQQuQvQQQQQQQQQ%R&RIRJRhRiRRRRRRRRRSSBSCSeSfSSSSSSSTTT T;TY?YVYWYnYoYYYYYYYYYZZ9Z:ZmZnZZZZZZZZZ[[>[?[K[L[m[n[[[[[[[\\4\5\d\e\{\|\\\\\\\\\]]]]6]7]O]P]d]f]]]]]]]]]]]]]"^#^3^4^X^Y^}^~^^^^^____F_G_d_e_________` `` `6`7`M`N`s`t``````` a aaaDaEaVaXaaaaaaaaabbbb0b1b]b^brbsbbbbbbbbb cc/c0c@cAcicjcccccccccdd)d*dOdPdkdldddddddddee6e7eSeTeeeeeeeeeffffEfFfWfYfwfxfffffffffggggBgCgWgXggggggggg h h!h"hZh[hhhhhhhhhii,i-iJiKigihiwixiiiiiiiii*j+jVjWjjjkjjjjjjjjjkk@kAkZk[kkkkkkkkkllClElsltlllllllmm+m,mDmEmpmqmmmmmmmmm*n+n8n:nXnYnlnmnnnnnnnnn o o&o'oCoDo_oaoooooooooooppDpEpbpcpppppppppqq,q-qGqHqUqVqoqpqqqqqqqdufuuuuu"v$v?v@vjvkvvvvvvvw"w/w0wswxwwwwwww xx@xCxfxvxx ; [ LL-qHqxwwvxxxxxxvxxsodigem-_PC"\8Idcl ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(TT^T`CJOJQJaJo(hH ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(T^`CJOJQJo(-PCIdcȓ    kj.(@\gb$ C x b&o6C!$&+$%O&G'V'5);*-A,--S/1/3L5Ry9Z;<>@tEO FFgFmHgMIJ-NrOwPeS>V7[D\/]O^VaZVcci kno q"qSsiwsKt{t3}LmuwX}-<4*3?X_&E* 5.`{>x 56u}$sQ@@!#uV 8$:#<GNMzb=JRh@ \C  !%&'+,-.0234679<=x@@@@@@ @&@(@,@.@2@4@6@:@<@>@@@B@D@F@H@J@R@T@V@^@`@b@d@h@l@n@p@t@v@z@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;WingdingsW9999999Times New Roman@ "1hm|f=|f= !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry F8l1Table̹WordDocument7bSummaryInformation( Oh+'0p , 8 DPX`h Jean VaniereanKPMGVanPMGPMG Normal.dotsodigem6diMicrosoft Word 10.0@@Jvql@Unl|f՜.+,0 hDocumentSummaryInformation8LCompObj rp KPMGn=9xA Jean Vanier Jean Vanier NzovTitle F Dokument formtu Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89qn4~4d9x9x 3QHX)?o Jean VanierKPMGsodigem