аЯрЁБс>ўџ 68ўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №Пr,bjbjЯ2Я2(2­X­X9 џџџџџџˆLLLLLLL`ШШШШф`2 Y[[[[[[$HRšNQL LL аЦ Ц Ц L L YЦ YЦ Ц и ЕLL `z5 Т—ЫШ œЭYц0е,шМ ш``LLLLшLD Ц ``„ффМ ``фLURDY 2011 OSLAVY 40. VнRO IA ZALO}ENIA HNUTIA VIERA A SVETLO NA SVETE Milэ priatelia, Budњci rok naae hnutie oslсvi spolo ne so vaetk§mi krajinami sveta u~ 40. v§ro ie nсaho hnutia. Vaetko sa za alo pњeou pred 40 rokmi (1971) v Lurdoch, ktorej sa zњ astnili 12 000 pњtnikov z 15 krajэn sveta, z toho asi 4000 inak obdarovan§ch. Pњe bola reakciou na odmietavщ sprсvanie rodэn s mentсlne postihnut§mi deemi a ich bolestivњ izolсciu (aj z radov Cirkvi). Iniciсtorom pњte bol Jean Vanier, Maria Helen Matieu a ala, ktorэ sa nechceli ne inne prizerae na tњto situсciu a preto zorganizovli ve>kolepњ pњe k nohсm naaej Panny Mсrie do LкRD. Aj my (vierosvetlсci na Slovensku) by sme si chceli pripomenњe tieto krсsne okamihy pњeou a to na miesto inu , teda priamo do Lњrd. Dєle~itщ informсcie o pњti: Termэn: 29.4. 4.5.2011 pod>a letсku nсm cestovnс kancelсria Paxtour Slovakia s.r.o. s>ubuje pohodlnщ cestovanie v oddieloch pre 5 >udэ, spѓlo ensk§ vozeH (ob erstvenie, spolo nщ stretnutia, sv. omae), nсbo~ensky ladenщ rozhlasovщ vysielanie po as cesty, v ka~dom vozni 2 x WC a 3 x umyvсreH odchod je v skor§ch rann§ch hodinсch z Viedne (cca. 4,00 hod) (zvoz autobusmi do Viedne je v cene zсjazdu) cel§ deH sa cestuje , do Lurd vlak dorazэ nasledujњci deH napoludnie, potom ubytovanie v hoteli, program 3. a 4. deH celodenn§ program pњte 5. deH popoludnэ (cca. 15,00 odchod vlakom z Lњrd) 6. deH prэchod do Bratislavyna hl. stanicu ve er cca 19,30 hod CK nсm ponњkla 90 vo>n§ch miest, budeme cestovae spolu s matlщzskymi rytiermi - bolo by ve>mi dobrщ, aby si naai inak obdarovanэ vierosvetlсci  pozvali rodinn§ch prэsluanэkov alebo priate>ov a tak spolu ako jedna ve>kс rodina by sme mohli oslсvie naae 40. v§ro ie, kde by sme sa mohli vzсjomne viac spoznae. CENA: OfiŽ”˜ ь f Ž  ’ ц № А М а м ш bd„†dœžFJ^~€–˜МОШЪаятвХтКВЇВЇКВКВŸВŸВŸВŸВ“‡ВwВwŸslslslslslsl h _Вh _Вh _ВhкOmHsHhA#…mHsHh _Вh(C5mHsHh _ВhA#…5mHsHh _ВmHsHh(Ch(CmHsHh(CmHsHh(ChA#…mHsHhѓ o5CJaJmHsHhA#…hA#…5CJaJmHsHhA#…5CJaJmHsHhA#…hA#…5CJ aJ mHsH*’”ДЖ PR†žtFњ|~ъттннннеееееееЪЪЪЪЪЪеЪе $ & Fa$gdYlD$a$gdYlDgdA#…$a$gdA#…$ ЦДh„Lџ„Д^„Lџ`„Дa$gdYlDr,ўавджі024dfjlrt|~‚„ˆŠОРтфшьњ  $ D R V X ˆ Ј Ќ Ў К М и к !!B!D!N!P!b!d!|!~! !Ђ!О!Р!Ъ!Ь!р!т!ь!ю!њ!"""" """$"("2"4"8":">"@"F"H"R"X"r"t"‚"Ќ"М"О"Р"Т"ъ"ќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќэѕыѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕUh _Вh _В5 h _Вh _Вh _В]шьњn#p#œ# $p$ў$^%Ј%>&x&˜& '"'@'B'Р(Т(T+Є+І+.,0,b,n,ѓыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы$a$gdYlD $„h`„ha$gdYlDciсlna  cena z CK je  555 EUR, pri om 5 >udэ ide zadarmo, co si rozrсtame medzi 90 >udэ tak~e cena na jednщho vyjde 525 EUR. Tu eate nie je zahrnuta vierosvetlсcka z>ava. Za tњto cenu by iali nie vierosvetlсci. Vierosvetlсcka z>ava bude zсvisiee od po tu >udэ. Predbe~ne mє~eme rсtae, ~e dсme ka~dщmu vierosvetlсkovi prэspevok 100 EUR (tak~e predbe~nс cena pre vierosvetlсka je 425 EUR) a uvidэme, ko>ko eate zэskame z 2% na budњci rok. V cene je zahrnutщ: - spiato nњ dopravu s raHajkami vo vlaku (ve era za prэplatok) " transfer z/do stanice k hotelom " 3 x ubytovanie v Lurdoch v 2 lє~kov§ch, prэpadne 3 lє~kov§ch izbсch s plnou penziou (raHajky, obed, ve era) " sprievodcov " duchovn§ sprievod. Prэplatky: 1 lє~kovс izba v hoteli v Lurdoch 60 Ќ (osoba/pobyt) " ve era vo vlaku 12 Ќ (osoba/ve era) " komplexnщ cestovnщ poistenie `tandard 1,70 Ќ /deH; Plus 2,30 Ќ /deH DOLE}ITЩ!!!!!! Prosэm vedњcich spolo enstiev, aby ste informovali svojich drah§ch vo svojich spolo enstvсch a oznсmili mi predbe~n§ (aspoH na 90% ist§) zсujem >udэ vo Vaaich spolo enstvсch do 20.12.2010 !! Je to naozaj dєle~itщ, preto~e od nсaho zсujmu o pњe sa odvэjajњ aj alaie sњvislosti. Termэn Lњrd sa toti~ prekr§va s termэnom Katimavicu v  astej. Tonko s =udkou pris>њbili Igorovi (majite>ovi), ~e do konca roka sa vyjadrэme k tomu, i tento termэn prenechсme niekomu inщmu a cestujeme do Lњrd alebo ho ponechсme na Katimavic. Zсvisэ to len od nсs a od nсaho zсujmu. akсm na Vaae reakcie ( a na po ty pњtnikov z Vaaich spolo enstiev. Po~ehnan§ adventn§ as. Janka ъ"ь"####$#&#.#0#8#:#F#H#\#p#š# #$ $n$p$В$Д$Ж$И$ц$ш$\%^%Ј%Ф%<&>&–&˜&' '"'@'Є(И(в+д+0,\,`,b,p,r,ќѕќѕќѕќѕќѕќѕќѕќътътътътътътътътътъкъткЪкЪкМкДкДкЉh _Вh‚KзmHsHhжxЕmHsH jJ№h‚Kзh‚KзmHsHh‚Kзh‚Kз5CJaJmHsHh‚KзmHsHh _ВmHsHh _Вh _ВmHsH h _Вh _Вh _В1n,p,r,її$a$gdYlD&1h:pYlDАа/ Ар=!А„"А8#Я$ %АœD@ёџD NormсlnэCJ_HaJmH sH tH JA@ђџЁJ Standardnэ pэsmo odstavceZi@ѓџГZ Normсlnэ tabulkaі4ж l4жaі 0k@єџС0 Bez seznamu9 2џџџџ HIJZ[„… ()COК#H}ОП єі§ЗИЮ 8 Џ д < L  ‘   Ё ` a Њ в г  1 7 8 ; ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜ 0€€˜ 0€€ˆ˜ 0€€ˆ˜ 0€€ˆ˜ 0€€˜ 0€€ˆ˜0€€ €˜ 0€€ˆ˜0€€ €˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ €˜0€€ €˜0€€˜0€€ €˜0€€˜0€€ €˜0€€ €˜0€€ˆ˜0€€ €˜0€€ € є д < ; O900lЄќ/ЫM900Oy00ˆ€O900€O900€0Шм`Ј 0Јаъ"r, n,r, r, щ№отущѓјљџDP~‚Œ™ hoДПгзw{‘ПСј#%()@Aš›ЖЗОРђі,-WZїјQRabŽЄЅЖO V џ ‘ ™ П У с ы і ћ ў „ ˆ ; GJY[ƒ… ')BCNOЙК"#GH|}НП ѓіќ§ЖИЭЮ 7 8 ~ Ў Џ г д  ; < K L  ‘ Ÿ Ё _ a Љ Њ б г  0 1 6 ; ; џџivanD+